Nyheter & inspiration

Vikten av att erbjuda anställda flexibilitet för att hantera stress

I takt med att allt mer ohälsa och sjukfrånvaro har stress som bakomliggande orsak, blir det allt viktigare för arbetsgivarna att hjälpa medarbetarna att hantera just stress. En stor del av den stresshanteringen går ut på att bland annat: skapa balans mellan krav och resurser i arbetsuppgifterna; ge de anställda mer inflytande och kontroll över sitt arbete; samt prioritera friskvård och stresshantering på jobbet. Men hur kan en arbetsgivare hjälpa en medarbetare som har problem med stress i privatlivet?

Ett sätt är att erbjuda de anställda större flexibilitet. Det kan till exempel vara i form av flexibla arbetstider eller möjlighet till distansarbete. Så här påverkar just flexibilitet stressnivåerna, vilket ger friskare och mer produktiva medarbetare.

Stress – ett helhetsproblem

Hittills har stresshantering haft ett stort jobbfokus där insatserna främst fokuserat på frågor som psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, medbestämmande med mera. Men livet ska ses som en helhet där arbete och privatliv påverkar varandra. Det är inte enbart för höga krav på jobbet som ligger bakom den stressrelaterade ohälsan. Det kan uppstå många stressfaktorer i privatlivet också, som exempelvis familjeproblem, ekonomiska svårigheter, att förlora någon närstående, för höga ambitioner kring fritidsaktiviteter eller renoveringsprojekt etc.

Vad orsaken till stressen än är så kommer den att påverka alla delar av livet – både på jobbet och i privatlivet. En medarbetare som har en hög stressnivå på grund av exempelvis sjukdom i familjen kommer att uppleva samma symtom (utmattning, värk, kognitiva problem, nedstämdhet) som om stressen kom från en hög arbetsbelastning på jobbet. Inte sällan resulterar stressen i ond cirkel där bristande ork orsakar problem både i arbetet och i familjelivet. Ett exempel är en stressad medarbetare som inte hinner med alla krav på jobbet och därför arbetar över mer, vilket i sin tur går ut över familjelivet och tidsbrist för nära och kära, vilket i sin tur orsakar ännu mer stress.  

För arbetsgivaren är det viktiga att medarbetaren kommer till jobbet utvilad och vid god hälsa. Så vad kan då en arbetsgivare göra för att hjälpa en medarbetare att hantera den stress som kan uppstå i privatlivet?

Hur distansarbetet har påverkat medarbetarnas stressnivåer

När pandemin slog till i början av 2020 påverkade det arbetssättet för miljontals anställda världen över. Att arbeta hemifrån blev plötsligt det nya normala för att minimera smittrisken. Det här orsakade till en början en oro bland arbetsgivarna. Kan de anställda vara lika produktiva när de arbetar på distans? Hur påverkar det deras hälsa?

Flera olika studier, bland från Stanford University, Airtasker och Statistica, granskade distansarbetets effekter. Resultaten visade att de som arbetade på distans blev mer produktiva, arbetade mer effektivt, kände mer engagemang, upplevde minskad stress och hade färre sjukdagar. Enligt de anställda själva så beror det här på att arbetsplatsen ofta är en distraherande miljö och att det är lättare att arbeta ostörd hemma. De upplevde också att det blev betydligt lättare att skapa en balans mellan arbete och fritid, samt att den tid de sparade på pendling användes till att få mer gjort både i arbetet och privat.

En ökad flexibilitet i var det går att utföra sitt arbete har alltså en positiv effekt på såväl produktiviteten som på stress och hälsa.

Hur arbetsgivare kan använda flexibilitet som stresshantering

Efter pandemin har mentaliteten ändrats kring hur vi föredrar att arbeta. Enligt en undersökning från Tiger Recruitment så föredrar anställda en hybridmodell där de har flexibiliteten att välja att arbeta hemifrån eller på ett kontor. Drygt två tredjedelar föredrog hybridarbete, en femtedel ville fortsätta att arbeta på distans på heltid, och bara en tiondel ville arbeta heltid på kontoret. Motiveringen till hybridarbete som det populäraste alternativet är att det är bäst för produktivitet och teamkommunikation samtidigt som det förbättrar balansen mellan arbete och privatliv, och därmed minskar stressen.

Förväntan på distansarbete

Möjlighet till distansarbete är i det närmaste en förväntning i dag. För arbetsgivare ska det dock inte bara ses om ett sätt att göra arbetsplatsen attraktiv för att kunna rekrytera de främsta talangerna. Det är även ett verktyg för stresshantering när det ger medarbetarna större möjlighet att påverka sin egen livsbalans och få mer tid till att hantera de faktorer i privatlivet som kan orsaka ohälsosam stress.

Mät stress och återhämtning med ett bärbart EKG i 3 dygn. Dina resultat följer du direkt i appen när det passar dig.

 

Ladda ner vårt infoblad nedan för att läsa och ta reda på mer om vår tjänst och hur appen fungerar.

Flexibla arbetstider

Flexibla arbetstider kan också vara till hjälp för att minska stressen hos medarbetare. Bland annat för de som har svårt att få ihop barnens tider med de egna arbetstiderna. Det kan även vara till hjälp om en medarbetare sovit dåligt under natten och behöver få möjligheten att sova ut för att kunna orka med arbetsdagen som vanligt.

Flexibilitet för life-work balance

Ett annat verktyg för stresshantering på jobbet kan vara att erbjuda medarbetarna möjlighet till att ta ledigt för att få mer tid till att hantera problem i privatlivet som orsakar stress, det kan exempelvis handla om en anhörigs sjukdom eller liknande. Någon dags frånvaro på grund av stresshantering är bättre än några månaders sjukfrånvaro på grund av stress som inte åtgärdats.

Att erbjuda de anställda mer flexibilitet och självständighet i sitt arbete har en annan stressminskande effekt. Steve Glaser som är VD för ComfortZones Digital förespråkar flexibilitet i arbetet med följande motivation: ”När du ger de anställda mer autonomi skickar du ett meddelande att du respekterar dem och litar på att de gör sitt bästa. Ju mer du förespråkar självständighet, desto mer känner de anställda att de har kontroll över sitt arbete och de kommer de att visa mer ägarskap och ansvar.”

Utmaningar att tänka på vid flexibilitet

Att erbjuda medarbetarna flexibilitet kan ge dem mer kontroll över sin livsbalans och mer tid till att hantera problem i privatlivet som kan vara orsak till stress. Det finns dock några fallgropar och saker som är viktiga att tänka på när det kommer till distansarbete och flexibla arbetstider:

  • Anställda som arbetar hemifrån kan ha svårare för att dra en tydlig gräns mellan sitt arbete och sin fritid. För att undvika att jobbet spiller över på privatlivet är det viktigt att arbetsgivaren har en policy kring tillgänglighet vid arbete hemifrån. Det är även bra att följa upp och kolla att de som arbetar på distans stänger ned arbetet vid arbetsdagens slut.
  • Undersökningarna från pandemins distansarbete visade inte bara på minskad stress och ökad produktivitet. De fann även att de som arbetade på distans oroade sig över att missa möjligheter till kompetensutveckling och att ta nya steg i karriären. Medarbetarna upplevde även bristande stöd och feedback från sina chefer. Flexibilitet behöver alltså kombineras med god kommunikation och löpande uppföljning.
  • Undersökningar visar att företag i regel är bättre på att skapa möjligheter till flexibelt arbete än de är på att se till att de möjligheterna faktiskt används av medarbetarna. Att erbjuda och uppmuntra flexibilitet som stresshantering bör ske aktivt från arbetsgivarens sida så att medarbetarna verkligen nyttjar den möjligheten.
  • Det kan vara svårt att se och följa upp hur en medarbetare mår när han eller hon inte är på arbetsplatsen. Andra medarbetare kan ha svårt för att göra en självbedömning över om de är stressade och behöver stöd. För att få en mer rättvisande bild av de anställdas stressnivåer kan det vara bra att mäta biomarkörer som exempelvis HRV som visar hur balansen mellan stress och återhämtning ser ut.
Vi visar dig gärna hur vår tjänst fungerar!

Är du nyfiken på hur vi på Linkura kan hjälpa erat team med digitala stressmätningar och hur vår tjänst fungerar? Fyll i dina kontaktuppgifter på vår kontaktsida så hör vi av oss till dig för en demovisning av vår tjänst.  

Ladda ned infoblad

Skriv dina kontaktuppgifter för att få tillgång till Linkuras infoblad.

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.