Referenscase

TNT på väg mot bäst stresskontroll i branschen

Expresstransportföretaget TNT Sverige AB har cirka 350 medarbetare med huvudkontor Upplands Väsby. Bolaget har även kontor/depåer i Helsingborg, Malmö, Göteborg och Örebro.

Transportbranschen kännetecknas av högt tempo och tät kundkontakt. Centralt då är att hålla personalen frisk, erbjuda möjligheter till utveckling och samtidigt prestera på topp. TNT valde att samarbete med Linkura över hela organisationen med målsättningen att bli bäst i branschen på att skydda sina medarbetare mot stress.

Varför Linkura

Linkuraprogrammet är en unik, effektiv och mätbar process som hjälper organisationer att lägga sina resurser på rätt saker. Programmet handlar om att hitta och hjälpa individer i behov av stöd och att jobba för att andra inte ska hamna i samma situation. Ett Linkuraprogram börjar med en positiv och inspirerande men ändå objektiv kartläggning av arbetsstyrkan med fokus på stress och livsstil.

”Mycket glädjande att vi redan nu närmar oss vårt mål att bli bäst i branschen på att rusta våra medarbetare mot stress”

Karolina Lindblå, HR Business Partner på TNT

Vill ni också nå era mål?

Med frisk och motiverad personal går det lättare. Ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Kartläggningen vid TNT gjordes i serie vid de olika depåerna, med hjälp av enkät samt Linkuramätning i vardagen. Alla depåer tog del av satsningen och medarbetarna gjorde Linkuras enkät. 30-40 % vid respektive depå mätte därefter sin stressbelastning och livsstil under tre dygn och hade individuella uppföljningsmöten med coach från Linkura.

Kartläggningen visade att ett urval av individer, ca 10 % av arbetsstyrkan vid respektive depå, var i behov av stöd. Dessa individer jobbade individuellt tillsammans med en coach från Linkura under 4-6 månader, med hjälp av en tydlig metodik och moderna coachningsverktyg. Alla mätte sin faktiska stressbelastning kontinuerligt under hela processen

“Programmet fick stor effekt på
vår organisation”
– Stephen Naylor, VD på TNT

Resultat
Den kroppsliga uppmätta stressbelastningen sjönk tydligt i coachgrupperna vid alla depåer. Detta mått är mycket starkt knutet till risk för utmattning och andra tillstånd av långtidssjukskrivning. Antal individer i högrisk på grund av stress eller i hög riskzon för utmattning sjönk kraftigt i alla grupper, vilket även antal individer med sömnproblem gjorde.

Coachningsinsatsen gjordes visserligen på en mindre andel av organisationen men för de i störst behov. Detta ledde till att andelen individer i risk för utmattning i hela organisationen sjönk till en nivå i närhet av de allra bästa organisationerna i Linkuras databas, redan efter första årets insats.

Linkuraprogrammet är proaktivt och långsiktigt till sin karaktär men redan vid avslut av coachningarna noterades en sänkt sjukfrånvaro i den coachade gruppen. Insatsen blev därför kostnadsneutral redan efter det första året.

Stressbelastning alla coachgrupper

Stressbelastning på kroppen uppmätt med hjälp av hjärtfrekvensvariabilitet. För hela gruppen under coachperioden.

“Jag har lärt mig att balansera min stress med återhämtning och är stolt över hur jag numera hanterar situationer på arbetet”
– En medarbetare som coachades

Framtiden
Dynamiken på en arbetsplats förändras hela tiden och stressproblematik påverkas även av den  privata situationen. Regelbunden och förebyggande kartläggning följd av åtgärd är därför den mest framgångsrika och ekonomiskt motiverade arbetsmodellen. TNT fortsätter nu sitt arbete med Linkura och upprepar programmet på alla depåer.

Den nya kartläggningen kommer att påvisa om andra grupper kommit i riskzon och behöver stöd. Linkuras statistik visar också att många som inte är redo för förändring ett första år är det vid en andra omgång av programmet.

Jag vill veta mer!

Kontakta oss så hjälper vi dig.