Nyheter & inspiration

Engagemang på jobbet och effekten på HRV – så är välmående arbetsplatser mindre stressade

Dagens arbetsplatser kämpar med ett dilemma – drivna medarbetare är produktiva och önskvärda, men om de ger för mycket av sig själva kan de bli sjuka av stress. För att kunna motverka stress och främja välmående krävs en ny slags strategi på arbetsplatserna, vilket är ett sätt att främja och ta tillvara på engagemang på jobbet, samtidigt som det finns en psykologisk trygghet som håller stressen borta från drivet. 

Engagemang på jobbet ses ofta som en viktig nyckelfaktor för både välmående och lönsamhet. Samtidigt är personer som drabbas av stressrelaterad utmattning ofta högpresterande individer. Vår grad av engagemang och känslomässiga koppling till vårt arbete är relaterat till vår stressnivå. Vi ska titta närmare på det här hänger ihop, och hur HRV kan användas för att mäta stress och engagemang hos medarbetarna.

Att skapa hållbart engagemang på jobbet

I dag vet vi att stress är en stor faktor bakom ohälsa på jobbet och att den ligger bakom en stor del av sjukfrånvaron. Många negativa effekter kan dyka upp till följd av stress redan långt innan den resulterar i sjukfrånvaro. Medarbetare som lider av stress orkar mindre och drabbas generellt av försämrad kognitiv förmåga. Kreativitet, inlärning och problemlösningsförmåga kan dessutom drabbas, och humöret kan påverkas med ökad irritabilitet som följd. Tillsammans sänker stressen den drabbades prestationsförmåga och motivation. Enligt en studie från Linköpings universitet kan den här sjuknärvaron – då stressen visat sig, men ännu inte gått så långt som till sjukfrånvaro – innebära en sänkt prestationsförmåga, som ibland bara är hälften av den normala.

Engagemang på jobbet har en helt annan effekt. Engagerade medarbetare har en hög prestationsförmåga samt känner sig tillfredsställda och entusiastiska. Det här har en märkbar effekt på verksamhetens resultat. Studier från Brilliant Future visar att engagerade grupper uppvisar minst tre gånger så hög lönsamhet jämfört med andra grupper. De har också minst hälften så låg sjukfrånvaro.

Det finns även kopplingar mellan ett högt engagemang på jobbet och utbrändhet, men i grund och botten handlar det om förutsättningarna i arbetet. När det finns en balans mellan motivation och prestation i arbetet kan medarbetarna känna drivkraft och arbetsglädje utan att det leder till frustration och ökad stress. Ett så kallat hållbart engagemang. Det viktiga är att arbeta strategiskt så att varje individ får sina psykologiska behov tillfredsställda i sitt arbete.

Mät stress och återhämtning med ett bärbart EKG i 3 dygn. Dina resultat följer du direkt i appen när det passar dig.

 

Ladda ner vårt infoblad nedan för att läsa och ta reda på mer om vår tjänst och hur appen fungerar.

Skapa en trygg arbetsmiljö som motverkar stress och främjar engagemang på jobbet

Vad är det då som orsakar stress på jobbet? Vår kropp använder stressreaktionen som ett sätt att hantera hot. Det vill säga att omprioritera kroppens funktioner och energi för att bekämpa eller fly från hotet (fight-or-flight-läge). Stannar kroppen för länge i det här läget utan möjlighet till återhämtning börjar den långvariga stressen att ha en negativ effekt på den fysiska och psykiska hälsan. Det som medarbetare kan uppleva som hot på dagens arbetsplatser är bland annat för hög arbetsbelastning, otillräckliga resurser, otydliga förväntningar, bristande ledarskap och kommunikation, frånvaro av inflytande och kontroll. För att motverka de här hoten behöver arbetsplatsen upplevas som trygg, och det behöver finnas ett sunt handlingsutrymme för det naturliga engagemanget. Det finns ett antal nyckelfaktorer som inte bara skapar känslan av trygghet och naturligt engagemang på jobbet, samt förebygger stress, de främjar även ett hållbart engagemang.

8 nyckelfaktorer som skapar engagemang på jobbet:

  • Tydlighet kring förväntningar, roller, ansvar och mål. Oklarheter leder till stress. Ge de anställda det handlingsutrymme, de resurser och det stöd som behövs för att utföra uppgifterna och nå uppsatta mål, så kommer deras motivation till sin rätt.

  • Delaktighet och dialog. Att få vara med och påverka minskar stressen och främjar engagemanget. Låt alla känna att de kan göra sin röst hörd och bidra. Ge medarbetarna kanaler och möjligheter att få vara med och tycka, komma med idéer och ge feedback.

  • Ett tillåtande arbetsklimat. Var tydlig med att det är okej att tänka annorlunda, pröva nya metoder, och inte minst att våga misslyckas och utvecklas av det.

  • Transparens och kännedom där varje medarbetare kan se hur deras arbete bidrar till både helheten och de långsiktiga målen. Skapa en förståelse för hur varje insats hjälper verksamheten att nå sina mål. Det finns tydliga kopplingar mellan välmående och känslan av att bidra och göra ett bra jobb.

  • Ledarskap och delegerat ansvar. Friska och engagerade arbetsplatser kännetecknas av att de har ett lyhört och empatiskt ledarskap som visar förtroende för sina medarbetare och låter dem ta eget ansvar och själv styra sitt arbete. Det leder till en känsla av inflytande och kontroll som motverkar stress och höjer engagemanget. Enligt Gallup är anställda som själva kan bestämma över sina arbetsuppgifter 43% mindre benägna att bränna ut sig.

  • Utbildningar, personlig utveckling, möjlighet att pröva på andra arbetsuppgifter och andra kunskapshöjande insatser, höjer medarbetarnas tillfredställelse och engagemang. I dagens kunskapsdrivna och snabbt föränderliga arbetsklimat har det också ett strategiskt värde att löpande utveckla de anställda.

  • Erkännande. Forskning visar att arbetsplatser som har en kultur där medarbetarnas insatser erkänns och belönas har nöjdare anställda som uppvisar bättre prestationer. Att värdesätta de insatser som görs samt visa tacksamhet och uppskattning, minskar känslan av stress samtidigt som det ökar känslan av tillhörighet.

  • Vilopauser. Hjärnan kan fokusera i cirka 90–120 minuter, sen behöver den vila. Att uppmuntra regelbundna pauser, gärna i kombination med rörelse, stärker medarbetarna mentalt och ökar trivseln. Vila och återhämtning hänger även samman med möjligheten att kunna jobba ostört, flexibilitet att välja var man vill jobba, tydliga gränser för tillgänglighet utanför arbetstid samt ett arbetsklimat där det uppmuntras att dra i nödbromsen när belastningen känns för hög. Återhämtning är avgörande för att motverka effekterna av stress, men även för att höja trivseln och engagemanget.

Att arbeta strategiskt med de här faktorerna motverkar alltså inte bara stressen, utan ökar välmåendet bland medarbetarna och främjar engagemanget hos dem. Det ger en friskare arbetsplats med bättre resultat och en personal som känner arbetsglädje.

HRV mäter stress och balans i kroppen

En annan viktig faktor för att motverka stress och öka engagemang på jobbet, är att ta reda på hur personalen faktiskt mår. Det går inte att veta om insatserna för ett ökat engagemang faktiskt fungerar om ni inte mäter och jämför. Det går alltid att fråga medarbetarna om hur de mår, men att mäta kroppens reaktioner ger i regel ett betydligt mer tillförlitligt resultat. En pålitlig markör för om kroppen befinner sig i balans eller upplever stress är att mäta medarbetarens HRV – hjärtfrekvensvariabilitet, vilket är ett mått på variationen i tidsintervallet mellan hjärtslagen. En person som är stressad har en låg variation medan en avslappnad person har en hög variation. Genom att mäta HRV hos medarbetarna går det att se inte bara om de är stressade eller inte, det går också att koppla mätresultaten till de situationer som påverkar individens HRV. Det gör det lättare att få en förståelse för vad varje medarbetare behöver för att komma bort från stressen och istället kunna uppleva ett hållbart engagemang och arbetsglädje.

Är ni intresserade av digitala stressmätningar för ert team eller företag?

Är du nyfiken på hur vi på Linkura kan hjälpa erat team med digitala stressmätningar och hur vår tjänst fungerar? Fyll i dina kontaktuppgifter på vår kontaktsida så hör vi av oss till dig för en demovisning av vår tjänst.  

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.