Användarvillkor

Användar- villkor

Genom att skapa ett konto och genom att använda Linkuras tjänster bekräftar du att du godkänner villkoren i användarvillkoren och vår policy för behandling av personuppgifter.

Integritet

Du godkänner att Linkura har rätt att samla in och behandla den personliga information Linkura samlar in från dig i enlighet med vår policy för behandling av personuppgifter.

Ändringar i avtal

Linkura kan göra ändringar i användarvillkoren efter eget tycke. Vid väsentliga ändringar kommer Linkura att meddela dig. Linkura kommer att meddela dig genom att publicera ändringarna på Linkuras hemsida eller på annat lämpligt sätt. Ditt fortsatta användande av Linkuras tjänster efter att Linkura meddelat om ändringar till dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av sådana ändringar.

Beviljande till användande

Du beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig rätt för personlig, icke-kommersiell användning av Linkuras tjänster.

Beviljande till användande

Du förbinder dig att inte använda Linkuras tjänster på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning. Om du genom ditt användande av Linkuras tjänster bryter mot någon lag eller det finns en misstanke om detta kan Linkura stänga ned ditt användarkonto. Linkura kan när som helst på eget initiativ ta bort material som du lagt upp i Linkuras tjänster om det finns misstanke om brott.

Utöver ovanstående, accepterar du att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig användning av Linkuras tjänster och dess innehåll. Du är ensamt ansvarig i förhållande till Linkura och andra för samtliga aktiviteter som görs på ditt användarkonto.

Garanti

Användningen av Linkuras tjänster, inklusive men inte begränsat till dess innehåll, är på egen risk. Våra tjänster tillhandahålls i befintligt skick. Det kan finnas en risk att information är felaktig på grund av felskrivningar eller tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av använda den information som förmedlas i Linkuras tjänster.

Dessutom ansvarar inte Linkura för någon produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av tredje part i eller genom Linkuras tjänster eller någon länkad webbplats. Därför kommer inte Linkura på något sätt vara ansvarig för någon transaktion mellan dig och tredje parts leverantörer av produkter eller tjänster som annonseras på eller via Linkuras tjänster. Inga råd eller information du fått från Linkura ska skapa någon garanti på uppdrag av Linkura i detta avseende.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter skall Linkura och dess anställda vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador (inklusive men inte begränsat till förlust av data, driftsavbrott, datorhaveri, merarbete eller ekonomisk förlust) som uppstår av användning av eller oförmåga att använda Linkuras tjänster. Om ditt användarkonto inte fungerar ska du kontakta support@linkura.se för att få hjälp att åtgärda felet.

Särskild begränsning gällande hälsoråd

Linkura är ingen medicinsk organisation och kan inte ge medicinska råd eller ställa diagnoser. Inget material på Linkuras hemsidor ska anses utgöra sådana medicinska råd eller diagnoser. Upplysningar och annan information som lämnas av Linkura skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare.

Tekniska begränsningar och ändringar

Linkura kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att hålla Linkuras tjänster i drift. Vissa tekniska problem eller underhåll kan ibland leda till tillfälliga avbrott. Linkura förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner i Linkuras tjänster med eller utan förvarning.

Force majeure

Händelser av extrem karaktär såsom terrordåd, krig, naturkatastrof, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Linkuras kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Linkura befrias från sina förpliktelser att fullgöra sina åtaganden enligt användarvillkoren.

Ersättning

Du accepterar att ersätta och hålla Linkura och dess anställda skadeslösa från anspråk eller krav som görs av en tredje part på grund av, till följd av eller relaterade till din kränkning av villkoren i dessa Användarvillkor eller ditt brott mot lagar eller tredje parts rättigheter.

Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med Svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor blir olaglig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från användarvillkorens övriga bestämmelse och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Eventuell tvist ska slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

Senast uppdaterat 2017-09-25.

 

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.